Sotning

Sotning utförs för att ta bort brännbara beläggningar för att förebygga brand samt bibehålla funktionen i din anläggning.

Idag utförs sotningen av kommunen valda sotningsföretag men man kan vid överenskommelse ansöka om att låta annan sota. Kriteriet för detta är att den du anlitar har samma kompetens.

Väljer du att låta Hisingens Sotnings AB sköta sotningen i din fastighet så måste du begära om detta hos kommunen.

När vi utför sotningen så använder vi Dirt Clean metoden (stavmetoden) Skorstenar och eldstäder sotas med stavmetoden, vilket innebär att anläggningen undertryckssätts och rökkanalen rensas med roterande effektiva viskor.

Im-kanaler

Vid sotning av imkanaler från storkök används en ny revolutionerande metod – tegrassmetoden, vilket innebär att det åtgår ytterst lite vätska vid rensningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi kan även hjälpa dig med
  • Termofotografering
  • Hetvattentvätt
  • Vi kan hjälpa dig med att sätta upp taksteg, fast monterat glidskydd för markstegen, för säkerst tillträde till tak och skorten. Här kan du läsa mer om taksäkerhet: www.taksakerhet.se »
  • Har du problem med tjärbildning i rökkanalen så har vi avsotningsmedlet Optizon.