Vi gör flera typer av besiktningar

Nyinstallationsbesiktning – Sakkunnighetsbesiktning

hs1Vid nyinstallation av eldstad och skorstenar krävs en bygganmälan till byggnadsnämnden. För att hela installationen skall godkännas krävs att ett sakkunnighetsintyg utfärdas och lämnas till byggnadsnämnden, självklart kan vi hjälpa dig med denna typ av besiktning.


Statusbesiktning – Överlåtelsebesiktning

En besiktning som syftar till att kontrollera i vilket skick skorstenen befinner sig, det finns flera olika skäl att göra denna besiktning, det kan vara vid en husförsäljning där köparen vill försäkra sig om att skorstenen verkligen går att använda för eldning.

Det kan vara en fastighetsägare som vill känna sig säker på hur skorstenen mår och hur säkert han kan fortsätta att elda. Ofta finns det en befintlig skorsten i lite äldre villor och det kan vara intressant för en fastighetsägare att veta om man kan installera en braskamin för att hålla ned värmekostnaderna lite.

Vid en statusbesiktning kontrolleras oftast skorstenens täthet med en röktryckprovning samt att skorstenens hela längd kontrolleras med avseende på eventuella brännbara byggnadsdelar mm. Protokoll lämnas på alla utförda besiktningar.


Sprängbesiktning

I samband med spräng- eller markarbeten finns det en risk att byggnader i arbetets närhet skadas. Hisingen Sotnings AB besiktigar rökkanaler och eldstäder i fastigheter före och efter sprängning enligt svensk standard SS 460 48 60. I samband med besiktningarna upprättas ett grafiskt protokoll som överlämnas till beställaren både vid förbesiktningen och vid efterbesiktningen.

I besiktningen ingår röktrycksprovning med kalibrerade röktrycksalstrare för att erhålla rätt tryck vid båda besiktningarna. Vi kan även ombesörja besiktning av övriga fastigheten genom våra samarbetspartners. Vid röktrycksprovning använder vi oss av rökalstrare RTA80 för att alltid kunna säkerställa rätt tryck som erfordras vid provningen.


SSR-godkänd besiktningSSR branschstandard besiktning

SSR godkänd besiktning är en besiktning speciellt framtagen av Skorstensfejarmästarnas Riksförbund (SSR)  för att säkerställa en enhetlig svensk SSR-standard »

Vi utför godkända SSR besiktningar av eldstad, skorstenar och ventilation.


Tätningsprovning av hus och läckagemätning av ventilationssystem

Den metod som används för verifiering av en byggnads lufttäthet är i de flesta fall en standardiserad metod som presenteras i EN 13829:2000. Metoden innebär att ventilationsdon och avlopp  tätas och en fläkt monteras i en öppning, oftast en dörr i klimatskärmen. Med hjälp av fläkten påförs ett över- respektive undertryck i byggnaden. Luftflödet som behövs för att åstadkomma en viss tryckskillnad över klimatskalet mäts.


Du bör själv kontrollera följande innan besiktning

– Takskyddsanordningar är färdigmonterade.
– Glidskydd finns på plats på takfoten så att stegen hålls på plats.
– Markstege är uppställd mot takfoten.
– CE, P-Märking, Typgodkännande eller liknande finns tillgängligt.
– Monteringsanvisningar finns tillgängliga.
– Rökkanalen är tillgänglig i hela sin längd för inspektion.
– Schakt är öppet i en sida för inspektion.