OVK besiktning och Injustering av ventilation

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

hs8OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll är en kontinuerlig besiktning av ventilationssystem. Alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK. Enligt BFS 2011:16 skall ett ventilationssystem kontrolleras när det tas i bruk samt återkommande kontroller beroende på ventilationssystem/användningsområde.

Hisingens Sotnings AB utför OVK-besiktningar i Göteborg på alla typer av ventilationssystem och har dessutom den senaste utrustningen för utföra ovk, rengöra och avhjälpa olika brister i systemet. För att kunna utföra OVK besiktning av ventilationssystem anpassas utrustningen efter respektive system, t.ex. används flödesmätare och luftmätare m.m

Vid den första besiktningen kontrolleras att:

  1. Ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter
  2. Ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska
  3. Ingen smuts finns i kanalerna som kan spridas i byggnaden
  4. Instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga

Vid återkommande besiktning kontrolleras att:

  1. Ventilationssystemet fungerar som det var tänkt när det togs i bruk.
  2. Samma som i punkterna 2-4 vid första kontrollen.

De återkommande kontrollerna ska genomföras vart tredje till vart 3-6 år, beroende på typ av byggnad. Den som utför funktionskontroll skall vara sakkunnig och ha fått riksbehörighet av Boverket.


Rensning av ventilationhs4

Brister i inomhusklimatet är något som kan orsaka problem både för de som vistas där och för fastigheterna, så kallade sjuka hus, därför är det viktigt att man ser till att ventilationen har ett fungerande luftflöde.

Försmutsade ventilationskanaler kan göra att luften varken kommer in eller ut vilket såklart innebär en dålig inneluft som i sin tur orsakar besvär och ökar hälsoriskerna. Det blir en dålig arbetsmiljö vilket ger sämre arbetskavalitet som följd. Det ökar även risken för tillväxt av mögel. Ventilationsrensning berättigar till ROT-avdrag.

Ventilationssystem rensas med roterande vajrar, vid behov kopplas fastighetens befintliga frånluftsfläkt bort och en egen separat fläkt kopplas in på systemet för att erhålla ett undertryck för att inte försmutsa den befintliga fläkten.

Utrustning som vi använder
Tryckluftssystem bestående av kompressorer, tryckluftsdysor, slang mm.
Rensvajrar, handverktyg, viskor för alla förekommande ventilationskanaler.
Egna fläktar att koppla in på systemet där det kanskeinte går att använda den befintliga fläkten.

Hisingens Sotnings AB har ventilationsrensare som är utbildade på sotarskolan i Rosersberg och använder utrustning anpassade för just ditt ventilationssystem. Kontakta oss för ventilationsrensning eller en offert för just ditt ventilationssystem.


Injustering av ventilation

Hur vet man att man har en tillräcklig ventilation i sin fastighet? Det är svårt att svara på men det finns normer på hur mycket luftväxling man bör ha i sitt hus.

För äldre hus med endast självdragsventilation kan man endast kontrollera att det är drag i kanalerna och att det finns tillräckligt med tilluftsdon. På nyare hus med mekanisk ventilation finns det däremot normer och regler på hur mycket luft som skall passera genom ventilationen, vi kan hjälpa er med att mäta den mängden luft samt justera in flödena så att gällande normer gäller.

Ett riktigt ventilationsflöde är viktigt ur luftkvalitetssynpunkt och för att föra bort fukt från våtutrymmen så att t.ex mögel inte får en möjlighet att gro. I samband med en injustering bör man även rengöra ventilationssystemet.


Tätningsprovning av hus och läckagemätning av ventilationssystem

Vid läckagemätning av rökkanaler enligt SSR godkänd besiktning använder vi läckagemätare BL100. Täthetsprovning enligt EN 13829:2000.
Den metod som används för verifiering av en byggnads lufttäthet är i de flesta fall en standardiserad metod som presenteras i EN 13829:2000. Metoden innebär att ventilationsdon och avlopp  tätas och en fläkt monteras i en öppning, oftast en dörr i klimatskärmen. Med hjälp av fläkten påförs ett över- respektive undertryck i byggnaden. Luftflödet som behövs för att åstadkomma en viss tryckskillnad över klimatskalet mäts.